Adaptive Mind

V minulém díle tohoto miniseriálu jsem se pokusil o definici expertního základu oboru user experience. Máte-li již na této úrovni splněno a chcete se dále rozvíjet, existují, obdobně jako ve většině oborů, dvě možné cesty. První vede přes neustále prohlubování expertních znalostí nebo užší specializaci v případě, že to dovolí situace. Druhá je cesta manažerská. Realita nebývá černobílá, proto okusíte nejspíš od každého něco. I v následujících kapitolách se oba tyto proudy budou prolínat.

Strategie a konzultace

Zvolíte-li převážně expertní větev, můžete růst vertikálně – pilovat dříve nabyté dovednosti a rozšiřovat své povědomí o nástrojích a trendech ve zmíněných oblastech, nebo horizontálně – zavítat do příbuzných oborů. S širším rozhledem pak dává smysl upustit od úkolového uvažování ke strategickému. Jednoduché hledání problematického místa v aplikaci, návrh jeho vylepšení a následné testování a realizace přechází v poradenství, jak tento proces systematizovat. Zároveň pomáháte definovat dlouhodobější cíle, kterých by mělo být prostřednictvím takového procesu dosaženo.

V tomto momentě je také nutné zahrnout do těchto úvah finanční aspekt. Na první úrovni je poskytována expertíza, data, vizualizace a odhady nákladnosti provedení – zda se přejde k realizaci, určuje klient. Na druhé úrovni byste měli být sami schopní posoudit návratnost takových investic, nastavit jejich priority a dlouhodobě je plánovat.

Marketing a obchodní modely

Co přesvědčí „náhodného kolemjdoucího“ k tomu, aby se začal využívat nějaký produkt? Jak funguje v dané nice konkurenční boj? Kde všude můžete potenciální uživatele produktu oslovit? Co přesvědčí zákazníka o kvalitě produktu natolik, že je ochoten ho sám dále propagovat? Odpovědi na tyto otázky mají jednoznačný vliv na celkové vnímání produktu – uživatelův zážitek z interakce s produktem.

Pravděpodobně začnete poskytováním a vyhodnocováním dat. Pokud jste zvědavci jako já, nedá vám to a budete se dále rýpat v tom, proč něco funguje, kdy to funguje a kdy ne. Budete experimentovat, hledat nové kanály a zkoušet praxí neověřené postupy.

Konzistence user experience a vizuálního designu

Vizuální podoba a design ve smyslu vnitřní logiky fungování aplikace včetně uživatelského rozhraní jsou v češtině bohužel snadno a často zaměňovány. Pokud navrhujete uživatelská rozhraní, musíte mít nějakou základní představu o budoucí vizuální podobě výsledku. Většina webů a aplikací se ale neustále mění. Pokud jsou tyto změny nekoordinované, výsledný produkt tím časem utrpí (například poklesem výkonu).

S takovým růstem počítat a udržet uživatelské rozhraní na uzdě je nadlidský výkon, ale vyplatí se. Uživatelé vašeho produktu vám budou vděční, když se způsob interakce s podobnými daty neliší a když se ovládání nemění několikrát do měsíce. Pokud nějaké změny chystáte, nepodceňujte přípravu, testování ani komunikaci se svými uživateli.

Hardware a technologie

Za každým IT produktem je také nějaké to železo. Uživatelské rozhraní se ho snaží odstínit, a proto jej z logiky věci náš obor téměř ignoruje. Navrhnout něco, co je se současnou úrovní technologií nerealizovatelné nebo příliš nákladné velký smysl nemá. Znalosti v této oblasti nejčastěji získáte užší spoluprací s realizačním týmem.

Osobní rozvoj

Pracovat na sobě samém můžete v každém oboru. Málokdy se vám stane, že ve své práci dokážete eliminovat kontakt s ostatními lidmi, ať už jde o nadřízené, kolegy, klienty nebo koncové zákazníky produktu. Autoři článku, který jsem odkazoval v předešlé části, sepsali 9 základních dovedností User Experience Designéra z nichž 5 lze zařadit do tzv. „people skills“.

Schopnost komunikace a time management

Uživatelská rozhraní jsou dostatečně na očích, aby se k nim vyjadřovali klienti, a jejich představy o koncovém produktu mnohdy nedávají smysl vývojářům, kteří zase komunikují se světem výhradně technickými termíny a nechápou, že jim nerozumí klient. Často proto skončíte v roli mediátora.

Schopnost komunikace se také hodí v případě, že potřebujete prezentovat výsledky a vlastní práci obhájit. Bez toho nebudete schopní získat potřebnou důvěru a reputaci na obou stranách barikády a pracovat se vám bude opravdu obtížně.

Děláte-li svoji práci dobře, budete jí mít pravděpodobně nadbytek. Problém omezených zdrojů a nutnost uspokojit všechny požadavky včas je mnohdy v rozporu se snahou sledovat aktuální dění, abyste neztratili kontakt. Pokud zvládnete i toto, máte vyhráno.

Udržení kontaktu s aktuálním vývojem

Informační technologie a web se postupně propojují v jedno. Ať už děláte čistě webové věci nebo vyvíjíte software, primární zdroj informací je internet. Většina knih o našem oboru je zastaralá v momentě, kdy se dotkne polic v knihkupectví.

Veřejné publikování a vystupování

Berte to jako trénink na kontakt s vašimi klienty. Pokud nejste schopní obhájit svoji práci na konferenci, přednášce nebo workshopu, zřejmě neobstojíte ani u svých klientů.

Shrnutí

User experience je o budování vztahů:

 • vztahu člověka s počítačem;
 • vztahu zákazníka s produktem nebo značkou;
 • vztahu klienta s dodavatelem
 • a zejména vašeho vztahu se světem.

User experience je o evoluci:

 • o postupných změnách, které produkt posouvají dopředu;
 • o přizpůsobování se aktuálním podmínkám;
 • o akceptování faktu, že evoluce má i slepé větve.
Reklamy
Vlastnosti: ,

Patnáctého února mi v RSS čtečce přistál zajímavý článek User Experience Design Career Development od konzultantské firmy Evantage. Jelikož se považuji za člena tohoto tajemného spolku, který se maskuje cizími zkratkami a slovy jako User Experience (UX), User Centered Design (UCD) apod., zajímalo mě, jak definují tento obor kolegové za velikou louží.

S obsahem článku souhlasím. Zároveň musím ale konstatovat, že jejich výčet zodpovědností (uživatelský výzkum, informační architektura, interakční design, použitelnost a přístupnost) vnímám jako užší specializaci, než nám velikost českého webu dovoluje. Proto se tímto článkem pokusím popsat, jak své zodpovědnosti a profesní rozvoj vnímám já sám.

Rád si přečtu vaše vlastní názory a pokusy o vymezení této škatulky, zvlášť pokud se do ní sami počítáte.

Základní zodpovědnosti

Jste-li v oboru začátečníky, zcela jistě se neobejdete bez znalostí z okruhů popsaných v následujících kapitolách. Množství znalostí, které je možné v hlavě udržet, není neomezené. Oproti jiným oborům se rychleji vyvíjejí nové standardy, přibývají užitečné nástroje a mění se všeobecné trendy. Za klíčovou proto považuji schopnost rychle se učit nové věci a neustále se přizpůsobovat. Zcela jistě se neobejdete bez zvědavosti a hravosti při testování nových nástrojů a postupů.

Webová analytika a uživatelský výzkum

Na prvním místě stojí v sousloví User Experience „uživatel“ nebo lépe „člověk pracující s vaším produktem“. Čím víc o něm dokážete zjistit, tím lépe můžete dělat svoji práci. Základní dovedností v tomto okruhu zodpovědností je schopnost empatie. Dále nesmí chybět analytické uvažování a široké znalosti nástrojů, které slouží ke shromažďování kvantitativních nebo kvalitativních dat.

Typů možných analýz, které můžete realizovat je nepřeberně. Statistiky návštěvnosti, sociologické průzkumy, dotazníky, vzdálené sledování akcí uživatelů, A/B a multivariantní testy, řada typů uživatelských testů. Dostačující je, dokážete-li použít ze všeho alespoň jeden nástroj. Expertem se stáváte v momentě, kdy jich znáte většinu a navíc dokážete k výzkumu kreativně využít nástroje určené primárně k něčemu jinému (např. PPC).

Personas nebo testování na prototypech se do jisté míry prolínají s následující kapitolou.

Informační architektura a návrh interakcí

Moje zkušenosti naznačují, že do tohoto okruhu většinou spadne i nějaký sběr požadavků a komunikace s klienty. Řekněme ale, že je k dispozici kompletní zadání (stalo se tohle vůbec někdy někomu?). Pak je třeba zabývat se mind mapami, card sortingy, mapami stránek a wireframy všech úrovní detailů, které postupně přecházejí v prototypy. Určitě se nevyhnete také řešení vizuálního vzhledu (obvykle mnohem dříve, než byste sami chtěli). Život si můžete okořenit také řadou diagramů interakcí a scénáři jednotlivých úkolů, jejichž splnění má vaše aplikace umožnit.

I zde by do vaší výbavy měla patřit znalost nástrojů pro dříve zmíněné úkoly. Ti schopnější si většinou vystačí s papírem a tužkou, chcete-li klienta přesvědčit, budete ale v této fázi potřebovat téměř hotovou aplikaci. Klíčovou dovedností je pro tento okruh zejména kreativita a komunikace se všemi zúčastněnými – klienty, grafiky, vývojáři nebo testovanými osobami (předešlé dovednosti analytiky a testování je vhodné zúročit co nejdříve v procesu vývoje).

Použitelnost a přístupnost

V tomto bodě je již jasné, že hranice mezi mnou definovanými okruhy jsou hodně nejasné. Znalosti pravidel použitelnosti vám poradí co analyzovat a testovat, použitelnost řešíme jak při návrhu informační architektury, tak při návrzích rozložení stránek a funkcionalit jednotlivých prvků. S přístupností pomohou standardy. Nejdůležitější je ale konzistentní výsledek, který je esencí všech tří předešlých bodů.

Shrnutí

Tyto dovednosti jsou pro mě jakýmsi základem. V dalším článku (nebijte mě, pokud nebude dřív jak za týden) se pokusím dostat o stupínek výše.

Abyste v tomto oboru excelovali, je nutné zvolit jednu z možných cest – manažerskou nebo expertní. V obou jsou prvky strategického uvažování, širšího vnímání souvislostí s ostatními disciplínami a řada lehkých dovedností. V jedné pak vyšší tíha zodpovědnosti a v druhé vyčerpávající snaha o udržení tempa s ubíhající realitou.

Vlastnosti: ,

Většina nedávno oznámených novinek v Google Analytics nabíhá do vašich účtů postupně. Jednou z těch pomalejších jsou i reporty návštěvnosti z mobilních zařízení. V některých účtech je již mám k dispozici a začínám experimentovat i se server-side měřícími kódy.

Než vám ale mobilní trackování naběhne, rád bych se podělil o pokročilý segment, který také dokáže poměrně přesně odhalit, jaký podíl vaší návštěvnosti je právě z mobilních zařízení (aktuálně pouze z těch přístrojů, které podporují JavaScript a cookies a nechají se změřit standardním trackovacím kódem).

Pokročilý segment jsem definoval na shodu následujících dimenzí podle regulárních výrazů:

DimenzeRegulární výraz

Operating System iPhone|SymbianOS|iPod|Android|Samsung|Sony|BlackBerry|LG|Nokia|Playstation Portable
Browser HTC_|SAMSUNG|Opera Mini|Playstation Portable|Nintendo DS
Screen Resolution ^176x|^220x|^240x|^320x|^360x|^400x|^480x

Jelikož na mobilních zařízeních najdeme i operační systém Windows, ale většina návštěv s tímto systémem nespadá do mobilní kategorie, je nutné Windows do tohoto pole nezařazovat a pokusit se odchytit tyto uživatele přes mobilní prohlížeče nebo menší rozlišení.

Segment samozřejmě není absolutně přesný – bylo by vhodné lépe prozkoumat možná rozlišení a navíc je nutné sledovat i aktuálně používané operační systémy a prohlížeče a segment průběžně upravovat. Na základní rychloanalýzku podílu mobilní návštěvnosti a jeho pomalého ale jistého nárůstu mi ale dostačuje.

Umění správně určit, na kterých měřitelných údajích přímo závisí úspěch online aktivit, je mnohem důležitější než zvolit ten nejlepší měřicí nástroj. Měření je navíc nutné upravovat, protože portfolio takových aktivit se neustále rozšiřuje společně s tím, jak se mění prostředí internetu – narůstá jeho populace, mění se způsoby komunikace, o své místo na slunci zápasí poskytovatelé obsahu, online nástroje, vyhledávače, katalogy, reklamní systémy i platformy pro sociální sítě.

Bod nula – současnost

Nástup nástrojů webové analytiky, které jsou poskytovány zdarma, přinesl většímu množství provozovatelů webů poznání o možnostech měření. Jedná se ale stále o poznání základní. Počty unikátních návštěvníků nejsou přesné – lidé často využívají více počítačů a mobilní telefony, nebo naopak jedno zařízení sdílí. Čas strávený na stránce nevypovídá o tom, zda se návštěvník po celou dobu stránce opravdu věnuje. Neodečítáme čas potřebný k jejímu načtení a čas strávený na poslední stránce návštěvy lze měřit jen velice obtížně. Návštěvy, počty zobrazených stránek nebo hůře měřitelné počty unikátních návštěvníků a čas strávený na stránce v naprosté většině případů nevypovídají nic o vaší úspěšnosti.

Pohled shora

Pokusím se celý pohled na věc zjednodušit prostřednictvím diagramu, který jsem si kdysi vytvořil, abych si uspořádal vlastní myšlenky.

Tento životní cyklus obsahuje zajímavé měřitelné kroky, na jejichž optimalizaci by nám mělo záležet.

Úroveň 0 – Internetová populace a externí vlivy

Na této úrovni lze získat nejméně přesná čísla, jelikož zde vyhodnocujeme hůře měřitelné ukazatele jako pokrytí cílové skupinypodíl návštěvnosti v rámci konkurenčních webů a zejména srovnání trendů návštěvnosti celkové internetové populace s trendy na našem webu.

Mezi externí vlivy zde řadím přesnost používaných měřicích nástrojůměřitelnost samotných cílů – i tyto veličiny bychom měli neustále zlepšovat.

Úroveň 1 – Akvizice návštěvnosti

Na této úrovni do hry vstupují peníze. Do placených zdrojů investujeme přímo (bannery, PPC…), nebo nepřímo (tvorba obsahu, SEO, aktivity v sociálních sítích…). Vždy je ale třeba soustředit se zejména na návratnost investic. Obrovskou výhodou pak je, že lze poměrně snadno všechny tyto aktivity měřit odděleně (segmentovat). Ukazatele, které popisují úspěšnost jednotlivých aktivit, mohou vypadat například následovně:

 • počet zpětných odkazů (tvorba obsahu),
 • počet unikátních frází (SEO),
 • cena za zákazníka (PPC).

Úroveň 2 – Konverze

Nejpřesnější čísla získáme z provozu vlastního webu, jelikož nad ním máme plnou kontrolu. Můžeme ovlivnit umístění měřicích skriptů, ukládání logů na serverech a další interní systémy.

Naše aktivity sloužící k akvizici návštěvnosti nemusejí vždy směřovat pouze ke snaze prodávat, ale také k posílení návštěvnosti za účelem zvýšení zisků z inzerce nebo posílení značky. Proto je třeba vyhodnocovat výkonnost těchto aktivit také odděleně.

Za nejdůležitější na této úrovni považuji zejména šíři vyhodnocování. Doporučuji vyhodnocovat například:

 • konverzní poměr k realizaci obchodu,
 • mikrokonverze (registrace uživatele, opt-in k příjmu novinkových e-mailů, komentář k produktu…),
 • čas do konverze (dny a počet návštěv),
 • spokojenost uživatelů:
  • počet zobrazených chybových stránek,
  • počet vyhledávání bez vyhovujících výsledků,
  • úspěšnost vyplňování formulářů,
  • počet stížností v klientském centru,
 • a je-li to aplikovatelné, pak i průměrnou výši objednávky, rychlost jejího vyřízení, analýzu celé cesty nákupem a mnoho dalšího.

Shrnutí

Každou aktivitu si lze v rámci diagramu představit jako jeden konkrétní proud nebo cyklus a pak ji analyzovat více do hloubky. Je možné se více zaměřit na schopnost ze zapojených uživatelů dělat zákazníky, zda mají aktivity v sociálních sítích vliv na míru zapojení uživatelů – hloubka této disciplíny zdaleka překračuje rozsah jednoho článku.

Na měření všech zde uvedených věcí neexistuje jediný správný nástroj. Navíc se zajištění měřitelnosti kvůli technickému řešení nebo nákladnějšímu nástroji nemusí vždy vyplatit. Pokaždé však usilujte o co nejširší a nejpřesnější možné měření, protože jedině tak dokážete úspěšnost svých online aktivit zvyšovat.

Update

Díky odezvě zde i na Facebooku jsem se pokusil ještě o další zjednodušení, které ale nic nemění na faktu, že na každé úrovni je třeba pečlivě segmentovat a analyzovat data do hloubky.

Vlastnosti: ,

Před Summitem jsem si položil několik otázek a nyní bych rád shrnul, zda jsem na ně nalezl odpovědi.

Atribuční model

Jednoznačnou odpověď ohledně dalšího vývoje atribučního modelu v Google Analytics jsem nedostal. Rozhodně jsem ale nebyl jediný, který se o tuto problematiku zajímal a podobnými dotazy mě podpořilo hned několik dalších konzultantů.

Prozatím se musíme smířit se současným pojetím Googlu, ale díky novým Multiple Custom Variables se možnosti vlastní implementace atribučního modelu rozšiřují.

Případové studie, tipy, triky, komunikace

Kvalita prezentací se různila. Od strohých popisů průběhu projektů s důrazem na komplikace během prosazování použití analytických nástrojů, přes prodejní nebo přehledové prezentace vlastních nebo cizích produktů konzultantských firem až po inspirativní přednášky o nových způsobech nahlížení na data s praktickými ukázkami.

Osobně mě nejvíce zaujaly možnosti měření aktivit v sociálních sítích a integrace s marketingovými nástroji nebo analytickými nástroji z kategorie business intelligence.

Novinky v Google Analytics

Nejpříjemnějším překvapením byly ale nakonec prezentace novinek v Google Analytics (anglicky Google Analytics Now More Powerful, Flexible And Intelligent), ale také pečlivě připravený postup jejich zveřejnění. Vybral jsem několik z nich a nyní se pokusím naznačit možnosti jejich praktického využití.

Analytics Intelligence

Ukázka Analytics Intelligence

Tato skvělá nová funcionalita vám ušetří mnoho práce s analýzou trendů a umožní vám včasné zaznamenání neobvyklých změn a to zejména:

 • jste-li konzultanty, kteří chtějí své klienty odstínit od množství nesrozumitelných dat a informovat je pouze o podstatných změnách na jejich webu
 • nemáte-li čas na hloubkovou analýzu všech segmentů – např. podle zdrojů návštěvnosti, vstupních stránek, geografických regionů nebo různých prohlížečů (např. nárůst návštěvnosti po billboardové kampani na severní Moravě)
 • chcete-li si ověřit, že změny, které jste na webu provedli se odrazily očekávaným způsobem na klíčových veličinách (např. snížení Bounce Rate po optimalizaci Landing Page)

Statistický aparát za touto funkcionalitou navíc umožňuje zobrazit pouze ty nejvýraznější změny a srovnávání trendů mezi dny, týdny až měsíci. Další výhodou je, že Google přepočítal tato data i zpětně.

Manuálním nastavením varování navíc můžete být informování o konkrétních změnách e-mailem (kterak používat Custom Alerts – anglicky od Avinashe Kaushika).

Multiple Custom Variables

Jak jsem již zmínil v poznámce o Atribučním modelu, byla konečne vyslyšena prosba o rozšíření počtu uživatelských proměnných. Prozatím byla k dispozici pouze jedna vázala se na uživatele (prohlížeč) v podobě cookie s 2-letou trvanlivostí.

Nové nastavení umožňuje využití až 5-ti uživatelských proměnných, které lze navíc podle trvanlivosti rozdělit do tří kategorií:

 • Visitor – stejná jako u současné _utmv cookie – zůstává tedy platná i po vypnutí prohlížeče a návratu uživatele na web (př. uživatel, který alespoň jednou příšel z kampaně v AdWords)
 • Session – její platnost končí s odchodem uživatele z webu (př. odlišení přihlášeného/nepřihlášeného uživatele)
 • Page – je vázána pouze na jedno konkrétní zobrazení stránky (př. segmentace typu „Uživatel, který navštívil stránku s kontaktním formulářem“)

Další tipy můžete nalézt také v anglickém článku Justina Cutroniho Google Analytics Custom Variables Overview.

Rozšíření správy Cílů (Goals)

Vytváření duplicitních profilů jen kvůli omezení 4 cílů na profil je konec – nyní bude k dispozici cílů 20 a navíc bude možné sledovat i cíle v podobě měkkých metrik – dosažení určitého počtu zobrazení stránek nebo času stráveného na vašem webu (videoukázka na Youtube, anglický článek New Google Analytics Goals).

Další užitečná vylepšení

Mezi další dlouho očekávané změny bych zařadil také vylepšení filtrování tabulek a možnost zobrazení více dimenzí v jedné tabulce (videonávod na Youtube), zpoužitelnění metriky unikátních návštěvníků v Custom Reports (anglicky Segmenting Unique Visitors in Google Analytics), možnost sdílení Custom Reports a Advanced Segments a trackování mobilních zařízení.

Závěrečné shrnutí

Summit mě opravdu nadchl. Pracovní prostředí v Googleplexu je báječné a setkání s podobně uvažujícími lidmi je vždy inspirativní. Vývojářské týmy analytických produktů Google to opravdu myslí vážně a pečlivě naslouchají všem podnětům z řad webových analytiků. Budoucnost těchto produktů je díky silné základně konzultantských firem, které je podporují, zcela jistě světlá.

Vlastnosti:

Poslední den Summitu autorizovaných konzultantů v Mountain View v Kalifornii byl věnován serverové variantě Google Analytics, kterou akvíroval Google v roce 2005 a na jejím základě postavil jeho mladšího hostovaného bratříčka. Dopředu varuji, že míra techničnosti následujícího je již mírně za hranicí stravitelnosti, takže jeho další čtení podstupujete na vlastní nebezpečí.

Developers overview

Vývojářský tým se nejprve pochlubil, že dbá na zpětné krmení (feedback) svých uživatelů a za poslední rok vydal 5 updatů Urchinu verze 6, vyřešil 3 000 supportních ticketů, zpracoval 1 500 postů na diskusním fóru (z toho 246 od Mikea Chipmana) a vypil 475 galónů kafe. Smutnou tečkou za úvodem byl ale fakt, že jsou pro Urchin dedikovány nižší zdroje než pro Google Analytics, jejichž rapidní tempo vývoje v posledních měsících nemají šanci napodobit.

Nicméně byly představeny některé nové funkcionality, které určitě stojí za zmínku. Do prvního balíčku novinek patřila užší integrace se SEM produkty jako Google AdWords, Yahoo! Advertising nebo Google Keyword Suggestion Tool. Integrace s AdWords umožňuje automatizovanou správu rozsáhlejších kampaní včetně bid managementu s doporučenými hodnotami investic k dosažení optimálních výsledků a automatických alertů v případě, že jsou tyto hodnoty nastaveny příliž nízko. Dalším pozitivem této integrace je také to, že toto využití AdWords API je bezplatné.

Dále byly představeny některé nové reporty (srovnání výkonu zdrojů a médií návštěvnosti a Time on Site) a Data Export API podporující jak SOAP tak REST rozhraní. Dalším splněným snem administrátorů Urchinu by měla být také redukovaná varianta GeoDB s granularitou do úrovně zemí, která si namísto celé 600 megové databáze do úrovně měst, sítí a společností vystačí se 156-ti megabajty.

Na závěr bylo také oznámeno, že bude Urchin k dispozici až v 10-ti jazykových mutacích, mezi kterými čeština bohužel prozatím není.

Nové možnosti hostování Urchinu

V březnu letošního roku byla Calebem Whitmorem založena společnost Analytics Pros, která oznámila, že plánuje poskytování cloudovaných hostingových služeb šitých na míru Urchinu. Pro společnosti, které si nemohou dovolit náročnou instalaci a konfiguraci tohoto nástroje to tak může být zajímavá alternativa a to i vzhledem k tomu, že s touto společností lze uzavírat dvoustranné smlouvy o úrovni poskytovaných služeb včetně záruk o bezpečnosti dat a smluvních pokut v případě chyb na straně dodavatele (SLA).

Integrace

Rod Jacks z australské společnosti Panalytics představil betaverzi produktu, který umožní nahradit uživatelské rozhraní Analytics a integrovat různou úroveň dat z různých API (Google Analytics, Urchin nebo také Omniture). Formou specializovaných dotazovacích jazyků v několika různých šablonách (MS Excell, HTML a řada dalších) bude možné data díky jejich produktu transformovat do podoby, se kterou bude možné dále pracovat. Mike Chipman ze společnosti Actual Metrics dále představil nadstavbu administrátorského rozhraní Urchinu, která umožňuje hromadnou správu profilů, filtrů a uživatelů a vylepšuje možnosti časování některých automatických úkolů.

Slovo závěrem

Poslední akcí Summitu byla společná návštěva Tied House restaurace a baru v Mountain View. Překvapilo mě zejména zaujetí většiny zúčastněných, kteří i po 4-denním Summitu byli schopní několik dalších hodin debatovat na téma webové analytiky. Nám ostatním už nezbylo než zamáčknout slzu a těšit se na příští rok.

Vlastnosti:

Důležitost Analytics v rámci produktů Googlu dokazuje fakt, že na letošním Summitu autorizovaných konzultantů mu byly věnovány dva dny ze čtyř. Druhý den zahájil Hal Varian – hlavní ekonom Googlu, držitel několika akademických titulů v oblasti matematiky a ekonomie a pravidelný přispivatel New York Times nebo Wall Street Journal.

Predicting the present

Svojí přednáškou se nesnažil nijak šokovat. Spíše shrnul možnosti využití statistických dat v Google Insights for Search a Google Trends, k předpovídání chování globální ekonomiky. Konkrétní příklady dokladovaly, že v určitých segmentech, můžou být krátkodobé předpovědi na základě vývoje hledanosti frází z určitých balíků velice přesné. Vysokou míru korelace vykazovaly například klesající hledanost frází směřujících k nákupu osobních vozů s údaji o postupující finanční recesi. Obdobně koreloval i zájem o specifické finanční produkty, data o neschopnosti splácení půjček nebo nezaměstnanosti. Za optimistické lze považovat i srovnání s vývojem recesí v minulosti – podle těchto čísel již bylo dosaženo dna a trhy se nyní začnou opět probouzet.

Jelikož tyto predikce vycházejí z dat o masivní hledanosti určitých frází, je obtížnéje je vztáhnout na menší cizojazyčné trhy, takže má Česká republika prozatím smůlu. Z dalších dotazů z publika také vyplynulo, že pro určitá klíčová slova jsou tyto predikce komplikovanější, protože jejich význam může být v různých kontextech odlišný. Jako příklad uvedl frázi „apple“, která spadá jak do segmentu potravin, tak do segmentu spotřební elektroniky. Tyto nuance se Google snaží eliminovat průzkumem souvisejících frází, kterými návštěvníci své dotazy zpřesňují během jednoho hledání. Stejným problémem může být zařazení nejednoznačných frází do konkrétních balíků – jako příklad zde posloužil v době ekonomické recese zvýšený zájem o fráze z kategorie luxusního zboží. Po hlubší analýze bylo zjištěno, že „zlato“ zařazené do tohoto balíku začalo být vnímáno spíše jako finanční produkt k eliminaci kurzových rizik.

Svojí přednášku zakončil vtipnou glosou:

Pokud mučíte data dostatečně dlouho, přiznají se k čemukoliv.

Google Analytics API

Následovala techničtější část programu – konkrétně informace o dostupných API balíku Googlích služeb k optimalizaci webů. Na úvod jsme se dozvěděli, že Google plánuje rozšíření Data Export API tak, aby pokrylo veškeré informace dostupné v uživatelském rozhraní Analytics. Společně se zveřejněním changelogu Data Export API i JavaScriptového Tracking Code API opět Google naznačil, že myslí maximální otevřenost a spoluprácí se svými partnery i ostatními vývojáři opravdu vážně.

Dalším bodem programu byly případové studie využití Data Export API v praxi.

Případové studie

CEO firmy Stratigent předvedl možnosti integrace Analytics k měření offline konverzí kampaní call-center s dedikovanými telefonními čísly a realizaci sledování konverzí přímého marketingu s napojením Analytics na CRM systém.

Firma Endai pokračovala ukázkou integrace s nástrojem spravujícím e-mailové kampaně. Následoval produkt společnosti Trakken, který díky technologií Adobe Air umožňoval zobrazení vybraných reportů v desktopové miniaplikaci sloužící zejména ke zjednodušenému reportingu pro top manažery.

Firma Nehmedia zakončila sérii případových studií enterprise projektem integrace vlastních nástrojů k indexování rozsáhlých webových prezentací (milióny stránek) se sledováním pozic ve vyhledávačích a automatickým bid-managementem PPC kampaní (milióny klíčových frází v desítkách kampaní a stovkách skupin klíčových slov).

Web Analytics Wednesday

Po zakončení oficiálního programu se většina účastníků přesunula do Gordon Biersch Brewery v Palo Altu. Účast byla opravdu veliká, a proto celá akce vyústila spíše v nezávazný networking a diskuse o nesmrtelnosti brouka – co byste také očekávali od Web Analytics Wednesday ve čtvrtek 😉

Vlastnosti:

Sleduj mě na Twitteru

Moje twíty

RSS Google Reader

 • Objevila se chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to později.

RSS 417.cz

 • Objevila se chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to později.
Reklamy