Adaptive Mind

Posts Tagged ‘career

V minulém díle tohoto miniseriálu jsem se pokusil o definici expertního základu oboru user experience. Máte-li již na této úrovni splněno a chcete se dále rozvíjet, existují, obdobně jako ve většině oborů, dvě možné cesty. První vede přes neustále prohlubování expertních znalostí nebo užší specializaci v případě, že to dovolí situace. Druhá je cesta manažerská. Realita nebývá černobílá, proto okusíte nejspíš od každého něco. I v následujících kapitolách se oba tyto proudy budou prolínat.

Strategie a konzultace

Zvolíte-li převážně expertní větev, můžete růst vertikálně – pilovat dříve nabyté dovednosti a rozšiřovat své povědomí o nástrojích a trendech ve zmíněných oblastech, nebo horizontálně – zavítat do příbuzných oborů. S širším rozhledem pak dává smysl upustit od úkolového uvažování ke strategickému. Jednoduché hledání problematického místa v aplikaci, návrh jeho vylepšení a následné testování a realizace přechází v poradenství, jak tento proces systematizovat. Zároveň pomáháte definovat dlouhodobější cíle, kterých by mělo být prostřednictvím takového procesu dosaženo.

V tomto momentě je také nutné zahrnout do těchto úvah finanční aspekt. Na první úrovni je poskytována expertíza, data, vizualizace a odhady nákladnosti provedení – zda se přejde k realizaci, určuje klient. Na druhé úrovni byste měli být sami schopní posoudit návratnost takových investic, nastavit jejich priority a dlouhodobě je plánovat.

Marketing a obchodní modely

Co přesvědčí „náhodného kolemjdoucího“ k tomu, aby se začal využívat nějaký produkt? Jak funguje v dané nice konkurenční boj? Kde všude můžete potenciální uživatele produktu oslovit? Co přesvědčí zákazníka o kvalitě produktu natolik, že je ochoten ho sám dále propagovat? Odpovědi na tyto otázky mají jednoznačný vliv na celkové vnímání produktu – uživatelův zážitek z interakce s produktem.

Pravděpodobně začnete poskytováním a vyhodnocováním dat. Pokud jste zvědavci jako já, nedá vám to a budete se dále rýpat v tom, proč něco funguje, kdy to funguje a kdy ne. Budete experimentovat, hledat nové kanály a zkoušet praxí neověřené postupy.

Konzistence user experience a vizuálního designu

Vizuální podoba a design ve smyslu vnitřní logiky fungování aplikace včetně uživatelského rozhraní jsou v češtině bohužel snadno a často zaměňovány. Pokud navrhujete uživatelská rozhraní, musíte mít nějakou základní představu o budoucí vizuální podobě výsledku. Většina webů a aplikací se ale neustále mění. Pokud jsou tyto změny nekoordinované, výsledný produkt tím časem utrpí (například poklesem výkonu).

S takovým růstem počítat a udržet uživatelské rozhraní na uzdě je nadlidský výkon, ale vyplatí se. Uživatelé vašeho produktu vám budou vděční, když se způsob interakce s podobnými daty neliší a když se ovládání nemění několikrát do měsíce. Pokud nějaké změny chystáte, nepodceňujte přípravu, testování ani komunikaci se svými uživateli.

Hardware a technologie

Za každým IT produktem je také nějaké to železo. Uživatelské rozhraní se ho snaží odstínit, a proto jej z logiky věci náš obor téměř ignoruje. Navrhnout něco, co je se současnou úrovní technologií nerealizovatelné nebo příliš nákladné velký smysl nemá. Znalosti v této oblasti nejčastěji získáte užší spoluprací s realizačním týmem.

Osobní rozvoj

Pracovat na sobě samém můžete v každém oboru. Málokdy se vám stane, že ve své práci dokážete eliminovat kontakt s ostatními lidmi, ať už jde o nadřízené, kolegy, klienty nebo koncové zákazníky produktu. Autoři článku, který jsem odkazoval v předešlé části, sepsali 9 základních dovedností User Experience Designéra z nichž 5 lze zařadit do tzv. „people skills“.

Schopnost komunikace a time management

Uživatelská rozhraní jsou dostatečně na očích, aby se k nim vyjadřovali klienti, a jejich představy o koncovém produktu mnohdy nedávají smysl vývojářům, kteří zase komunikují se světem výhradně technickými termíny a nechápou, že jim nerozumí klient. Často proto skončíte v roli mediátora.

Schopnost komunikace se také hodí v případě, že potřebujete prezentovat výsledky a vlastní práci obhájit. Bez toho nebudete schopní získat potřebnou důvěru a reputaci na obou stranách barikády a pracovat se vám bude opravdu obtížně.

Děláte-li svoji práci dobře, budete jí mít pravděpodobně nadbytek. Problém omezených zdrojů a nutnost uspokojit všechny požadavky včas je mnohdy v rozporu se snahou sledovat aktuální dění, abyste neztratili kontakt. Pokud zvládnete i toto, máte vyhráno.

Udržení kontaktu s aktuálním vývojem

Informační technologie a web se postupně propojují v jedno. Ať už děláte čistě webové věci nebo vyvíjíte software, primární zdroj informací je internet. Většina knih o našem oboru je zastaralá v momentě, kdy se dotkne polic v knihkupectví.

Veřejné publikování a vystupování

Berte to jako trénink na kontakt s vašimi klienty. Pokud nejste schopní obhájit svoji práci na konferenci, přednášce nebo workshopu, zřejmě neobstojíte ani u svých klientů.

Shrnutí

User experience je o budování vztahů:

  • vztahu člověka s počítačem;
  • vztahu zákazníka s produktem nebo značkou;
  • vztahu klienta s dodavatelem
  • a zejména vašeho vztahu se světem.

User experience je o evoluci:

  • o postupných změnách, které produkt posouvají dopředu;
  • o přizpůsobování se aktuálním podmínkám;
  • o akceptování faktu, že evoluce má i slepé větve.
Vlastnosti: ,

Patnáctého února mi v RSS čtečce přistál zajímavý článek User Experience Design Career Development od konzultantské firmy Evantage. Jelikož se považuji za člena tohoto tajemného spolku, který se maskuje cizími zkratkami a slovy jako User Experience (UX), User Centered Design (UCD) apod., zajímalo mě, jak definují tento obor kolegové za velikou louží.

S obsahem článku souhlasím. Zároveň musím ale konstatovat, že jejich výčet zodpovědností (uživatelský výzkum, informační architektura, interakční design, použitelnost a přístupnost) vnímám jako užší specializaci, než nám velikost českého webu dovoluje. Proto se tímto článkem pokusím popsat, jak své zodpovědnosti a profesní rozvoj vnímám já sám.

Rád si přečtu vaše vlastní názory a pokusy o vymezení této škatulky, zvlášť pokud se do ní sami počítáte.

Základní zodpovědnosti

Jste-li v oboru začátečníky, zcela jistě se neobejdete bez znalostí z okruhů popsaných v následujících kapitolách. Množství znalostí, které je možné v hlavě udržet, není neomezené. Oproti jiným oborům se rychleji vyvíjejí nové standardy, přibývají užitečné nástroje a mění se všeobecné trendy. Za klíčovou proto považuji schopnost rychle se učit nové věci a neustále se přizpůsobovat. Zcela jistě se neobejdete bez zvědavosti a hravosti při testování nových nástrojů a postupů.

Webová analytika a uživatelský výzkum

Na prvním místě stojí v sousloví User Experience „uživatel“ nebo lépe „člověk pracující s vaším produktem“. Čím víc o něm dokážete zjistit, tím lépe můžete dělat svoji práci. Základní dovedností v tomto okruhu zodpovědností je schopnost empatie. Dále nesmí chybět analytické uvažování a široké znalosti nástrojů, které slouží ke shromažďování kvantitativních nebo kvalitativních dat.

Typů možných analýz, které můžete realizovat je nepřeberně. Statistiky návštěvnosti, sociologické průzkumy, dotazníky, vzdálené sledování akcí uživatelů, A/B a multivariantní testy, řada typů uživatelských testů. Dostačující je, dokážete-li použít ze všeho alespoň jeden nástroj. Expertem se stáváte v momentě, kdy jich znáte většinu a navíc dokážete k výzkumu kreativně využít nástroje určené primárně k něčemu jinému (např. PPC).

Personas nebo testování na prototypech se do jisté míry prolínají s následující kapitolou.

Informační architektura a návrh interakcí

Moje zkušenosti naznačují, že do tohoto okruhu většinou spadne i nějaký sběr požadavků a komunikace s klienty. Řekněme ale, že je k dispozici kompletní zadání (stalo se tohle vůbec někdy někomu?). Pak je třeba zabývat se mind mapami, card sortingy, mapami stránek a wireframy všech úrovní detailů, které postupně přecházejí v prototypy. Určitě se nevyhnete také řešení vizuálního vzhledu (obvykle mnohem dříve, než byste sami chtěli). Život si můžete okořenit také řadou diagramů interakcí a scénáři jednotlivých úkolů, jejichž splnění má vaše aplikace umožnit.

I zde by do vaší výbavy měla patřit znalost nástrojů pro dříve zmíněné úkoly. Ti schopnější si většinou vystačí s papírem a tužkou, chcete-li klienta přesvědčit, budete ale v této fázi potřebovat téměř hotovou aplikaci. Klíčovou dovedností je pro tento okruh zejména kreativita a komunikace se všemi zúčastněnými – klienty, grafiky, vývojáři nebo testovanými osobami (předešlé dovednosti analytiky a testování je vhodné zúročit co nejdříve v procesu vývoje).

Použitelnost a přístupnost

V tomto bodě je již jasné, že hranice mezi mnou definovanými okruhy jsou hodně nejasné. Znalosti pravidel použitelnosti vám poradí co analyzovat a testovat, použitelnost řešíme jak při návrhu informační architektury, tak při návrzích rozložení stránek a funkcionalit jednotlivých prvků. S přístupností pomohou standardy. Nejdůležitější je ale konzistentní výsledek, který je esencí všech tří předešlých bodů.

Shrnutí

Tyto dovednosti jsou pro mě jakýmsi základem. V dalším článku (nebijte mě, pokud nebude dřív jak za týden) se pokusím dostat o stupínek výše.

Abyste v tomto oboru excelovali, je nutné zvolit jednu z možných cest – manažerskou nebo expertní. V obou jsou prvky strategického uvažování, širšího vnímání souvislostí s ostatními disciplínami a řada lehkých dovedností. V jedné pak vyšší tíha zodpovědnosti a v druhé vyčerpávající snaha o udržení tempa s ubíhající realitou.

Vlastnosti: ,

Sleduj mě na Twitteru

Moje twíty

RSS Google Reader

  • Objevila se chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to později.

RSS 417.cz

  • Objevila se chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to později.